Slik bidrar ROVer til ivaretakelse av fiskehelse og utstyr under avlusningsoperasjoner

onsdag 4. mai 2022 / Blueye kontoret

Lus som fører til sykdom og skader på oppdrettsfisken er kjent problematikk for næringa. Når våren er i full blomstring, blir sjøen varmere og forholdene til lakselusa mer attraktiv. Vår betyr derfor tid for avlusning. Men hvordan avluses fisken egentlig? Og hvordan ivaretas fiskehelsen og hvordan sørger oppdretterne for at nota og utstyr i merden ikke tar skade av operasjonen? Vi har dykket ned i merden og fått innsikt fra ulike oppdrettere om hvordan de gjennomfører avlusning og hvordan ROVer bidrar til å ivareta fiskehelse og anlegg under slike operasjoner.

Det er i hovedsak fem ulike metoder for avlusning som benyttes i Norge

Lakselus overvåkes og telles ukentlig på oppdrettsanlegget. Daglig gjøres det også tiltak mot lakselus som bruk av rensefisk, luselasere, og luseskjørt. I perioder av året trives derimot lusen bedre og formerer seg raskere, og da må oppdretterne ty til mer omfattende metoder hvor fisken håndteres for å holde lakselusa borte.

De vanligste avlusningsoperasjonene i dag er:

 • Termisk avlusning
 • Mekanisk avlusning
 • Ferskvann i brønnbåt
 • Ferskvannslokk i merd med skjørt
 • Kjemisk avlusning

Vi bruker Blueye ROV til å følge opp samt kontrollere oppdrettsfisken. Undervannsdronen gjør det mulig å kontrollene fiskevelferd, groe på nøter og generell overvåkning av det som skjer i merden. -Johannes Schrøder, Salmar

Termisk avlusning

Termisk avlusing er den vanligste avlusingsmetoden i følge FHF (Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering) hvor laks eksponeres for sjøvann på 28-34 °C i ca. 20-30 sekunder om bord i et fartøy eller i en flåte (fhf.no). Selve avlusningsmekanismen foregår ved at bevegelig lus varmes raskt opp, slik at musklene lammes og lusa mister evnen til å suge seg fast til hudoverflaten, og faller av. Eksponeringen til varmt sjøvann skal være så kortvarig at fisken ikke varmes opp, slik at den termiske effekten virker primært på lusa (fhf.no).

Bruk av Thermolicer på et oppdrettsanlegg. Foto: Scale AQ

Mekanisk avlusning

I all hovedsak benyttes tre kommersielle metoder for mekanisk avlusning; SkaMik, FLS-avlusersystem og Hydrolicer (fhf.no). Med for eksempel SkaMik pumpes fisken ombord på et fartøy (for eksempel en brønnbåt) og avsiles før den går gjennom et spylekammer. Deretter føres fisken gjennom et børstekammer med roterende børster før den returnerer til merden.

Illustrasjon av mekanisk avlusning. Illustrasjon: FLS

Ferskvann i brønnbåt

Mye oppdrettsfisk blir i dag eksponert for ferskvann gjennom brønnbåter for avlusning. Vanligvis foregår denne behandlingen i fire til åtte timer før fisken avsiles og føres tilbake i merden.

Denne metoden brukes for å forstyrre den osmotiske balansen til lakselusa, som i utgangspunktet er iso-osmotisk til omgivelsene, noe som medfører lammelse og til slutt død for lusa (fhf.no).

Ferskvannslokk i merd med skjørt

Intensjonen med denne metoden er å kontrollere parasitter ved hjelp av ferskvann, på samme måte som ved bruk av ferskvann i brønnbåt (fhf.no). Ferskvannsbad foregår direkte i merden ved at ferskvann pumpes inn i en merd som er omsluttet av et vanntett skjørt. Ferskvannet vil naturlig drifte til overflaten og det vil dannes et “lokk”. Metoden involverer ikke bruk av medikamenter eller kjemikalier og reduserer også håndtering av fisk da du unngår pumping av fisk.

Kjemisk avlusning

En siste form for avlusning som benyttes i mindre grad i dag er kjemisk avlusning. Det er gjort en god del forskning på miljøeffektene fra kjemikaliene, og bl.a forskning utført av NORCE, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet har vist at kjemiske lusemidler (bademidler) også påvirker andre arter enn lakselus (akvaplan.niva.no). Det er blant annet påvist at avlusningsmiddel kan forårsake dødelighet blant reker.

I Norge foregår medikamentell behandling på to ulike måter: Ved badebehandling med lusemidlet og ved tilsetting av lusemidlet til fôret. Etter kjemisk behandling av laksen, blir badebehandlingsvannet sluppet ut i sjøen, mens lusemidler fra fôr sedimenterer sammen med overskuddsfôr.

Operatør på merdkanten. Foto: Blueye Robotics
Blueye kundestory

Slik sørger du for optimal bruk av ROV under avlusningsoperasjoner

I følge en større studie utført av SINTEF Ocean, var hull i not som følge av operasjoner, uvær, og lignende, årsaken til rømt laks i hele 75% av tilfellene ved rømming i perioden 2010-2018 (Sintef, Kunnskap og metoder for å forebygge rømming, 2019). I et av fem tiltak rapporten foreslår er det å ha oppmerksomhet under trengning og avlusningsoperasjoner viktig for forebygging mot rømming.

En ROV kan være et viktig bidrag til å forhindre skader på not. Under operasjoner som avlusning er det derfor viktig med visuell inspeksjon av anlegget etter operasjoner, nettopp for å avdekke eventuelle skader som kan føre til rømming av fisk.

Med ROVer kan du observere adferden til fisken under og etter avlusning, samt når den blir sluppet ut i merden igjen. Du kan også observerer mengden med fisk som dør og faller ned mot bunnen av nota under og etter avslusningsoperasjonen.

Undervanns ROVer brukes også til å vurdere adferd og fiskehelse før en avlusning, samt sjekke at eventuelle rensefisk er fisket ut av merden før en avlusningsoperasjon starter.

Blueye X3 gjennomfører visuell inspeksjon i merd. Foto: Blueye Robotics

Vi har i samtaler med ulike havbruksaktører kommet frem til disse tipsene for optimal bruk av ROV under avlusningsoperasjoner:

Forberedelse:

 • Sjekk at alt utstyret, inkludert telefon/nettbrett er fult oppladet, at software/programvare på telefon og drone er oppdatert, og at det er ledig lagringsplass på ROVen.

 • Planlegg hvilke dykk du skal gjøre, hvor og når. Hvor lang tid regner du med å bruke? Hvor bør ROVen være lokalisert i vannet for best oversikt over avlusningsprosessen? Hvordan unngå hindringer og farer som kuleline, avkastnot, pumper og returslanger. Og til slutt, finn et trygt sted å kjøre ROVen fra.

 • Avtal med en kollega om hjelp til å følge med på ulike skjermer spesielt dersom det tas i bruk flere enn ett kamera på ROVen. Dette fordeler inspeksjonsarbeidet og minimerer risikoen for å overse skader.

 • Sjekk at ROVen og utstyret fungerer som forventet. Trenger du å gjøre en ny kalibrering av kompasset?

 • Kjør en inspeksjon av merd og utstyr i vannet før avlusningen starter for å verifisere at alt ser greit ut, og at eventuell rensefisk er fisket ut. Her er det spesielt viktig å se etter fremmedelementer som kan hekte seg fast i avlusningsutstyret under f.eks trenging, og lage hull i nota.

Under avlusning:

 • Noter deg hvilken side du passerer hindringer som tau på for enklere returnering uten å risikere at du vikler fast kabelen, samt ha kontroll på utstyr som flyttes på inne i merden under operasjonen.

 • Ta korte videoklipp og bilder for referanser. Det er lettere å prosessere korte videosnutter i etterkant for rapportering.

 • Merk deg hvordan fisken oppfører seg under avlusning og følg med på hvordan diverse utstyr ligger i merden. Ser du noen avvik eller kan operasjonen fortsette som normalt? Tar fisken skade av avlusningen eller oppfører de seg som normalt? Det er enkelt å kopiere eller slette videomateriale etter operasjonen, så husk å ta opp video hvis du ser oppførsel som kan brukes til å bli bedre på å vurdere situasjonen senere, eventuelt brukes til opplæring av andre.

Etter avlusning:

 • Ta en ny inspeksjonsrunde på not og annet utstyr i merden, med spesielt fokus på de områdene som kan ha vært i kontakt med båter/flåter og der det har vært brukt tungt utstyr. Sjekk at du har nok batteri, eventuelt bytt til nytt før du starter på en ny merd. Da hull i nøter ofte oppstår etter større operasjoner som avlusning er denne delen spesielt viktig.
 • Rengjør ROVen og kabel i ferskvann og eventuelt desinfiser. Dette forlenger levetiden til produktet. Vi anbefaler at ROVen senkes i rent ferskvann, og at alle thrustere kjøres i 20 – 30 sekunder for å få saltvann og partikler ut av de vannkjølte motorene.
 • Loggfør dykket og last opp mediafiler til dykkerapporten din.
 • Sett alt utstyret på lading igjen slik at er klart til nye oppdrag på kort varsel.
To operatører kontrollerer og følger med på ROV inspeksjon. Foto: Blueye Robotics

Ønsker du å lære mer om bruk av ROVer til oppdrett? Ta gjerne kontakt med oss i kontaktskjemaet under.Kilder:

Fhf.no, Sluttrapport: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI)

Akvaplan Niva, Kjemisk avlusning.

SINTEF Ocean, Kunnskap og metoder for å forebygge rømming, 2019.

Kontaktskjema